(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία

Οι νέες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ήρθαν σαν μάνα εξ’ ουρανού για τους φοροδοτικά αποκαμωμένους πολίτες.Η Κυβέρνηση ψήφισε ταχύτατα νέες ρυθμίσεις με σκοπό να προκαλέσει κύμα συμμόρφωσης και πληρωμής καθώς κατάφερε να ξεπεράσει οποιεσδήποτε αντιστάσεις της Τρόικα και να φέρει δραματικές μειώσεις στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, ως «τυράκι» ώστε να φέρει του οφειλέτες στο ταμείο της ΔΟΥ. Οι νέες ρυθμίσεις ψηφίστηκαν και πλέον από τις 31/10/2014 δημοσιεύτηκαν και σε ΦΕΚ με τον νόμο 4305/2014.Η ρύθμιση των οφειλών τοποθετήθηκε ως άρθρο 51 στο Ν.4305/2014 ο οποίος αφορά τη διάθεση και χρήση πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα. Στο άρθρο 51 ο νομοθέτης προβλέπει στην πρώτη παράγραφο ότι οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση είναι αυτές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 1η Οκτωβρίου 2014.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι γενικά, υφίστανται 8 διαφορετικοί τρόπο πληρωμών των ρυθμίσεων:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%),
γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Προϋποθέσεις

Για τις προηγούμενες όμως απαλλαγές, ο νόμος προβλέπει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην παρ. 2 του άρθρου 51, αναφέρει ότι στο σύστημα ρύθμισης με τους 8 τρόπους πληρωμής υπάγονται απευθείας οι οφειλές μέχρι και 1.000.000 ευρώ κατόπιν αίτησης των οφειλετών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Ως εκ τούτου θα πρέπει η ΓΓΠΣ άμεσα να θέσει σε λειτουργία εφαρμογή ώστε να δοθεί το απαραίτητο περιθώριο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η καταληκτική ημερομηνία του τέλους Μαρτίου δείχνει εμφανώς ότι η ρύθμιση είναι πεπερασμένη και ότι οφειλή δημιουργηθεί μετά τη λήξη της ρύθμιση δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης. Βασικό κριτήριο για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει καταθέσει όλες τις προβλεπόμενες δηλώσεις , δηλαδή περιοδικές ΦΠΑ, δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.λ.π. Ειδικά για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές άνω των 15 χιλιάδων ευρώ.

Η υπαγωγή στην ρύθμιση επίσης ακυρώνει τα πρόστιμα που ενδεχομένως επιβαρύνουν την εκπρόθεσμη καταβολή της οφειλής και έχουν υπολογισθεί από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013) αλλά και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αντί αυτών των προστίμων ο νομοθέτης προβλέπει μια επιβάρυνση flat με επιτόκιο 4,56% ετησίως χωρίς άλλες υποχρεώσεις. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε σενάριο πληρωμής, ο οφειλέτης πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ελάχιστη δόση που επιτρέπεται από το νόμο είναι τα 50 ευρώ το μήνα.

Στη ρύθμιση και οφειλές έως 1η Οκτωβρίου 2014

Ο Ν.4305/2014 επίσης δίδει και μια επιπλέον ευκολία στους πολίτες. Όταν ενταχθούν στη ρύθμιση, μπορούν να συμπεριλάβουν σε αυτή και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 1ης Οκτωβρίου 2014 αλλά μπορεί, είτε να μην είναι ληξιπρόθεσμες, είτε να υπάγονται ήδη σε ρύθμιση! Ειδικά για όσους έχουν υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση με το Α1 του Ν.4152/2013, ο νομοθέτης προβλέπει ότι υπόκεινται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ στην νέα ρύθμιση με αναπροσαρμογή του επιτοκίου τους στο νέο, ήτοι 4,56% αλλά και επιπλέον μειώνονται τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα κατά 20%.

Η υπαγωγή αυτή στη νέα ρύθμιση, προφανώς θα έχει κάποιο αυτόματο χαρακτήρα, αλλά μένει να κάνουμε υπομονή μέχρι 31/11/2014, τουλάχιστον καθώς ο νόμος προβλέπει ότι το αργότερο σε ένα μήνα από τη δημοσίευση, θα υπάρξει εγκύκλιος από την ΓΓΔΕ για το θέμα αυτό. Επίσης στην παράγραφο 20 του άρθρου 51, προβλέπεται ότι μετά την 31η Οκτωβρίου 2014 δεν επιτρέπεται πλέον ρύθμιση με βάση την προηγούμενη νομοθεσία της παραγράφου Α.1 του Ν.4152/2013 αλλά ΜΟΝΟ οι ρυθμίσεις με το νέο καθεστώς.

Φυσικά το νέο καθεστώς είναι μακράν πιο ευνοϊκό καθώς δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή καθώς και για την επιλογή του ύψους της δόσης και ως συνέπεια την διάρκεια της αποπληρωμής, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά αυστηρό στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι οφειλέτες να αναμένουν λίγο ακόμη για την υπαγωγή τους. Το πρόβλημα θα προκύψει αν μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου 2014 και της ημερομηνίας έναρξης αποδοχής αιτήσεων στη νέα ρύθμισης, κάποιος χρειαστεί φορολογική ενημερότητα για οποιοδήποτε λόγο.

Περιορισμοί και παγίδες

Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να χάσει την καινούργια ρύθμιση εξαιτίας της συναλλακτικής του συμπεριφοράς. Όμως αυτή τη φορά ο νόμος είναι πιο διαλλακτικός από κάθε άλλη φορά και ειδικά σε αντιπαράθεση με τον 4152/2013. Στη νέα ρύθμιση παράλειψη μιας δόσης δεν συνιστά άμεσα απένταξη από την ρύθμιση. Ο νόμος δίνει δυνατότητα μη εκπρόθεσμης καταβολής 2 δόσεων μέσα σε ένα έτος του προγράμματος ρύθμισης και μιας δόσης το έτος για διάστημα μέχρι και 2 μήνες! Στο διάστημα αυτό, αν συμβούν αυτές οι απώλειες δόσης δεν επέρχεται απώλεια της ρύθμισης αλλά μια προσαύξηση 2% το μήνα, συνέπεια της καθυστέρησης. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα επανέλθει στην αποπληρωμή.

Αν τώρα κάποιος χάσει πλήρως τη ρύθμιση εξαιτίας ανωτέρας βίας δίδεται από το νόμο, έξτρα δυνατότητα, μέσα σε δύο μήνες από την απώλεια της ρύθμισης, να υποβάλλει αίτημα επανένταξης σε αυτήν, με τους ίδιους όρους και για τις υπολειπόμενες δόσεις! Μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση με μόνο ζήτημα για τον φορολογούμενο, ότι θα πρέπει να αποδείξει στην ΔΟΥ του ότι απεντάχθηκε αρχικά εξαιτίας ανωτέρας βίας. Το πώς θα γίνει αυτό, προφανώς, θα κρίνεται κατά περίπτωση από τα πραγματικά γεγονότα.

Τα κέρδη για τους οφειλέτες

Οι οφειλέτες έχουν σημαντικά κέρδη από τη νέα ρύθμιση. Αρχικά, τους χορηγείται φορολογική ενημερότητα η οποία είναι απαραίτητη σε πολλές συναλλαγές. Επίσης αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, δηλαδή αναστέλλεται η φυλάκιση για χρέη προς το δημόσιο. Επίσης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά παρέκκλιση του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Ο ποινικός κώδικα προβλέπει 5ετή αναστολή, εφόσον λοιπόν οι ρυθμίσεις έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (ήτοι το μέγιστο 100 μήνες) ο νόμος αποφάσισε να παρεκκλίνει από τον ποινικό κώδικα για τις οφειλές αυτές.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλονται οι λήψεις αναγκαστικών μέτρων και αναγκαστικής εκτέλεσης ενώ όσες κατασχέσεις έχουν επιβληθεί θα αίρονται κατόπιν της εξόφλησης του 50% που υπάγεται στην νέα ρύθμιση. Επιπλέον οι εφορίες αναστέλλουν τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για τη νέα ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΚΕΔΕ. Επίσης ο νόμος αναφέρει ότι αναστέλλεται και η εκτέλεση του μέτρου του άρθρου 7 του Ν.2120/1993 (άρθρο 22, παρ. 3 του Ν.2523/1997), δηλαδή οι διατάξεις περί προσωποκράτησης και αναστολής λειτουργίας επιχείρησης για χρέη προς το δημόσιο. Τέλος ο νόμος προβλέπει και συμψηφισμό τυχόν απαιτήσεων του οφειλέτη με ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/7 των δόσεων της ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ.

Από την παραπάνω ανάλυση, είναι προφανές ότι η νέα ρύθμιση έχει πολλά σημεία που θα χρειαστούν προσοχή και ίσως και επιπλέον διευκρινήσεις αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι η πιο ευνοϊκή των τελευταίων ετών της κρίσης και δίνει δυνατότητα σε μεγάλο πλήθος οφειλετών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο κατώτερο δυνατό σημείο το οποίο ουσιαστικά είναι ένα όριο 5.000 ευρώ οφειλής με μέγιστο διάστημα 100 μήνες και ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα.

Ως εκ τούτου, ειδικά για οφειλές, σχετικά μικρές, π.χ. μέχρι 15.000 ευρώ, ο Ν.4305/2014 είναι πολύ χρήσιμος καθώς προσαρμόζεται σε μια δόση 150 ευρώ το μήνα και δίνει τη δυνατότητα στο φορολογούμενο να αποπληρώσει και να σηκώσει λίγο καλύτερα το μεγάλο φορολογικό βάρος των τελευταίων ετών. Τέλος πολύ σημαντική είναι η αναστολή των φυλακίσεων και προσωποκρατήσεων καθώς τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τα όρια προσωποκράτησης κατέβηκαν τόσο χαμηλά ώστε ο οποιοσδήποτε πολίτης βρίσκονταν σε μια δυσχέρεια πληρωμών μπορούσε πολύ εύκολα να βρεθεί στο αυτόφωρο και να περάσει μια περιπέτεια πολύ οδυνηρή. Ελπίζουμε η ρύθμιση αυτή να πετύχει και οπωσδήποτε να επεκταθεί πέραν του Μαρτίου 2015, ίσως ακόμη και να γίνει μια πάγια τακτική της φορολογικής αρχής διότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα ιδιαίτερη ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Πηγή: moneyguru.gr

Σχετικά άρθρα