(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη Εταιρεία

TKC CONSULTING & FINANCE

Διαδικασία Ίδρυσης Ο.Ε. – Ε.Ε.

Η σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) και η έναρξη Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.) πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), που λειτουργεί στο ΓΕΜΗ.

Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας αλλά και της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού(άρθρο 741 Αστικού Κώδικα).

Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1329/83).Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

Η υπηρεσία του ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) αναλαμβάνει να προχωρήσει στην έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου για το σύστημα TAXIS για την προς ίδρυση εταιρεία, αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βασικά χαρακτηριστικά της Ο.Ε. – Ε.Ε. είναι τα εξής:

 • Δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Συστήνουμε όμως τη σύνταξη καταστατικού να την αναλαμβάνει κάποιος δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος.
 • Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε. – Ε.Ε., μπορεί δηλαδή να είναι μηδενικό.
 • Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρεία. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Διαδικασία έναρξης Ο.Ε.-Ε.Ε.
Βασικά δικαιολογητικά σύστασης/έναρξης Ο.Ε.-Ε.Ε.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος: Έντυπο με ιδρυτή Φυσικό πρόσωποΈντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο.
 2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο (Πρότυπο καταστατικό Ο.Ε. και Πρότυπο καταστατικό Ε.Ε. σύμφωνα με το ΓΕΜΗ).
 3. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση Ο.Ε.-Ε.Ε. σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 4. Αποδεικτικό έδρας: Μισθωτήριο συμβόλαιο στο ΑΦΜ του εκπροσώπου, αναρτημένο στο TAXIS. Στη συνέχεια και αφού πρώτα συσταθεί το νομικό πρόσωπο (Ο.Ε-Ε.Ε.), λύεται το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο που υπάρχει στο ΑΦΜ του εκπροσώπου της εταιρείας (φυσικό πρόσωπο) και αναρτάται καινούργιο στο νέο πλέον εταιρικό ΑΦΜ.
 5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας (ισχύει σε περίπτωση έναρξης νομικού προσώπου με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων).
 6. Το νέο έντυπο έναρξης εργασιών Δ211.
 7. Τέλος χορηγείται η βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ.

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να χρειάζεται :

 1. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ.
 2. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 3. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ).
 4. Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή).
 5. Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά.

Κόστος εγγραφής – συνδρομής στο ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο

Καταβολή ανταποδοτικού ποσού 51,20€ για Ο.Ε.-Ε.Ε. προς το ΓΕΜΗ, τέλος καταχώρησης 10,00€ (τα ποσά αυτά απαιτούνται σε περιπτώσεις όπου η σύσταση του νομικού προσώπου γίνεται εκ νόμου με φυσική παρουσία στην ΥΜΣ και όχι με ηλεκτρονικό τρόπο). Η ετήσια συνδρομή επιμελητηρίου ανέρχεται στα 31,00€ / έτος και η Ετήσια συνδρομή ΓΕΜΗ: 80,00€ / έτος. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που η σύσταση δεν ολοκληρωθεί.

Σύσταση Ο.Ε.-Ε.Ε. – Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που ο φάκελος εγγράφων είναι ελλιπής, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή τους. Όταν η σύσταση Ο.Ε.-Ε.Ε. γίνεται μέσω μετατροπής από άλλη εταιρία, δεν πραγματοποιείται η διαδικασία από την ΥΜΣ.

Προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στον ΕΦΚΑ δεν ελέγχονται στη διαδικασία σύστασης Ο.Ε.-Ε.Ε. Οι έτεροι είναι υπόχρεοι να διευθετήσουν τυχόν εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Επίσης αποτελεί αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση νέας εταιρίας.

Η σύσταση Ο.Ε.-Ε.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Ίδρυση Ο.Ε-Ε.Ε. μέσω e-ΥΜΣ στο ΓΕΜΗ – Έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά

Η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ https://eyms.businessportal.gr

Καθώς δεν γίνεται να αναρτηθεί άλλο καταστατικό, θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα πρότυπο καταστατικό, συμπληρωμένο από την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και μετά τον έλεγχο διαθέσιμης επωνυμίας για την εταιρεία.

Το κόστος για τη σύσταση επιχείρησης ηλεκτρονικά είναι χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο, αφού δεν ζητείται παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-ΥΜΣ:

 1. χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης
 2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ προκειμένου η εταιρεία να λάβει ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης

 • 56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 • 56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
 • 56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
 • 56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
 • 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • 93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
 • 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ
 • 93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

ΚΑΔ είναι ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους, καθώς έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας. 

Φορολογία επιχειρήσεων
Φορολογία Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε.-Ε.Ε.) 2022

Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 22% ανεξάρτητα το ύψος κερδών για εισοδήματα του 2021 και έπειτα, από 24% που ίσχυε για το 2020.

Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση.

Ο συντελεστής μειώνεται από 100% σε 80% για τα εισοδήματα του 2021 και έπειτα.

Τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.

Οι Ο.Ε.-Ε.Ε. εταιρείες δεν έχουν φόρο στη διανομή κερδών, αφού όλα τα κέρδη ανήκουν στους εταίρους και μοιράζονται υποχρεωτικά.

Το τέλος επιτηδεύματος στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις

 1. 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 2. 1000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 3. 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 4. 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Κατάργηση για το 2020 και 2021)

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Συνολικό Εισόδημα Συντελεστής Ποσό φόρου
Από 0 – 12.000 0% 0 €
Από 12.001 – 20.000 2,20% 176 €
Από 20.001 – 30.000 5,00% 500 €
Από 30.001 – 40.000 6,50% 650 €
Από 40.001 – 65.000 7,50% 1.875 €
Από 65.001 – 220.000 9,00% 13.950 €
Από 220.000 και πάνω 10,00%

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Κάθε χρόνο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δηλώνει την ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ στην οποία θέλει να ανήκει. Εάν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 5 έτη 136 €
1η Ασφαλιστική κατηγορία 220 €
2η Ασφαλιστική κατηγορία 262 €
3η Ασφαλιστική κατηγορία 312 €
4η Ασφαλιστική κατηγορία 373 €
5η Ασφαλιστική κατηγορία 445 €
6η Ασφαλιστική κατηγορία 576 €

Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε λογιστικά αρχεία είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Με την έλευση των MyData στην καθημερινότητα μας, πλέον η έκδοση στοιχείων και η τήρηση των βιβλίων τείνει στον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης και καταχώρησης τους.

1.Τιμολόγιο πώλησης/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών: είναι στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και υπόκειται σε Φ.Π.Α.

2.Απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών: για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσετε απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

*Προσοχή : Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με μετρητά το όριο είναι 500€ πλέον ΦΠΑ 24%. Μεγαλύτερα ποσά μόνο μέσω Τραπέζης.

Σφραγίδα επιχείρησης

Από ένα τυπογραφείο ή βιβλιοπωλείο θα προμηθευτείτε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Σε περίπτωση που έχετε δύο ή και παραπάνω διαφορετικές δραστηριότητες ή κάνετε αργότερα προσθήκη ΚΑΔ, μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω σφραγίδες για όλες τις δραστηριότητες σας. Τα βασικά στοιχεία βρίσκονται παρακάτω:

 Η απόκτηση σφραγίδας σήμερα είναι προαιρετική.

Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
Δραστηριότητα επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
ΑΦΜ – ΔΟΥ
Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)

Επαγγελματικός λογαριασμός Τραπέζης

Από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού όψεως μέσα σε 30 ημέρες σε τράπεζα της επιλογής σας και να τον δηλώσετε στο taxisnet.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για να γίνει αποδεκτό το IBAN.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται για σκοπό της επιχείρησης θα πρέπει να γίνονται από τον επαγγελματικό λογαριασμό, αλλά και για να μπορεί να σας διευκολύνει στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού εδώ.

POS – Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 2019 , υπάρχουν επαγγέλματα που είναι υπόχρεα να προβούν σε εγκατάσταση τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών POS.

Εάν είστε υπόχρεος, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να σας πληρώνουν οι πελάτες σας αν το θελήσουν με χρήση κάρτας. Μπορείτε να κάνετε αγορά ή ενοικίαση συσκευής τερματικού POS, να δημιουργήσετε ένα e-shop, καθώς και να κάνετε ηλεκτρονική χρήση e-pos όπως το viva wallet. Δεν υπάρχει προθεσμία ούτε καταχωρείται κάπου το σύστημα καρτών πληρωμής που θα επιλέξετε.

Φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (Ταμειακή μηχανή)

Η επιλογή φορολογικού μηχανισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα σας εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια της ταμειακής ή του βιβλίου μπορεί να φέρει μεγάλο πρόστιμο. Σε περίπτωση που η φύση της επιχείρησης απαιτεί τη λειτουργία ταμειακής μηχανής, θα πρέπει να αγοράσετε υποχρεωτικά μηχανισμό που να συνδέεται με τη ΓΠΣΣ online και το taxis.

Η δήλωση της Έναρξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet (www.gsis.grεντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ για πρόσληψη προσωπικού

Εάν σκοπεύετε να απασχολήσετε προσωπικό, θα πρέπει να προβείτε σε απογραφή εργοδότη στον ΕΦΚΑ την ίδια μέρα της πρόσληψης.

 Ηλεκτρονική απογραφή ΕΦΚΑ εδώ

Στη συνέχεια πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να υποβάλετε τις προσλήψεις ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε σύμβαση με έναν τεχνικό ασφαλείας για τον πίνακα προσωπικού. Ειδάλλως, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας σε κάποιο ΚΕΚ, που σας επιτρέπει να έχετε αυτήν την ιδιότητα μόνο για τη δική σας επιχείρηση και κοστίζει ελάχιστα.

Σωστή επαγγελματική λογιστική υποστήριξη και καθοδήγηση

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσετε στην παρακολούθηση των φορολογικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και ευθυνών που έχει μια επιχείρηση.

Ένα πολύ μικρό λάθος ακόμη και από άγνοια, μπορεί να βεβαιώσει πρόστιμα από 100€ μέχρι 10.000€ και να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις κυρίως σε έναν φορολογικό έλεγχο.

Η προσέγγιση μιας επιχείρησης απαιτεί υπευθυνότητα, κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση. Θα πρέπει να βρείτε ένα αξιόπιστο συνεργάτη όπως η TKC Consulting & Finance που μπορεί να αναλάβει τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις νέες που δημιουργούνται συνεχώς.

Ο καλός λογιστής αποδίδει προς όφελος σας μέσα σε μια ανθρώπινη και σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη χημεία ανάμεσα σας. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους! Σας στηρίζει σε όλη την επιχειρηματική σας πορεία είτε κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης, είτε ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας ΟΕ είτε σύσταση ΙΚΕ είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας.

Μπορείτε να αποκτήσετε λογιστική υποστήριξη μόνο για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων σας ή για την υποβολή αιτήσεων. Η επιλογή αυτή έχει μικρό κόστος για την επιχείρηση σας, γιατί η συνεργασία δεν είναι μηνιαία και δεν παρέχεται συμβουλευτική και επικοινωνία, γι’ αυτό σας επιτρέπει να πληρώνετε για την κάθε εργασία ξεχωριστά.

Μόνο στην πλήρη μηνιαία λογιστική υποστήριξη, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και κατά προτεραιότητα, η συμβουλευτική στην επιχείρηση, η άμεση ενημέρωση για νέους νόμους, η υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και η καθοδήγηση για μεγιστοποίηση κέρδους. Για να λάβετε όμως την καλύτερη δυνατή λογιστική υποστήριξη με όλα τα οφέλη, θα πρέπει να συνδεθούν με σεβασμό και εκτίμηση και οι δύο πλευρές λογιστή-επιχειρηματία!