(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

TKC CONSULTING & FINANCE

Διαδικασία ίδρυσης/έναρξης/σύστασης Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας)

Η Ι.Κ.Ε. είναι μια σχετικά νέα εταιρική μορφή, η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. 

Το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές.

Δικαιολογητικά σύστασης Ι.Κ.Ε./ Δικαιολογητικά Ίδρυσης Ι.Κ.Ε.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος :Έντυπο με ιδρυτή Φυσικό πρόσωποΈντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο.
 2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο(Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ σύμφωνα με το ΓΕΜΗ).
 3. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 4. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας.
 5. Αποδεικτικό έδρας: Μισθωτήριο συμβόλαιο στο ΑΦΜ του εκπροσώπου , αναρτημένο στο TAXIS.
 6. Το νέο έντυπο έναρξης εργασιών Δ211.
 7. Τέλος χορηγείται η βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση ΙΚΕ.

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να χρειάζεται :

 1. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ.
 2. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ.).
 3. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 4. Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή).
 5. Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά.
 6. Βεβαίωση αυτοψίας έδρας (εφόσον δεν πάρετε απαλλαγή).

Καταστατικό Ι.Κ.Ε.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο ξεκίνημα της διαδικασίας ίδρυσης μίας Ι.Κ.Ε. είναι η σύνταξη του καταστατικού της. Το καταστατικό μπορεί να προκύπτει από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι από συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το καταστατικό συντάσσει δικηγόρος, προσαρμόζοντας το ανάλογα στις ανάγκες τις υπό ίδρυσης εταιρίας ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία).

Οι Ι.Κ.Ε. δεν έχουν ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο σύστασης. Για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ, θα πρέπει να υπολογιστούν με ακρίβεια τα αρχικά έξοδα και οι πρώτες επενδύσεις της εταιρείας, καθώς ο Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 0,5% (ΦΣΚ) δεν επιβάλλεται στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, αλλά σε κάθε αύξηση που γίνεται στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έξοδα σύστασης Ι.Κ.Ε. στο ΓΕΜΗ

Καταβολή ανταποδοτικού ποσού 61,20€ προς το ΓΕΜΗ, τέλος καταχώρησης 10,00€. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που η σύσταση δεν ολοκληρωθεί. Τα παραπάνω ποσά αφορούν στις περιπτώσεις οπού η σύσταση της ΙΚΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και απαιτείται η παρουσία στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, υπάρχει το συνδρομητικό ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ: 100,00€ / έτος

Σύσταση Ι.Κ.Ε. – Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του. Όταν η σύσταση ΙΚΕ γίνεται μέσω μετατροπής από άλλη εταιρία, δεν πραγματοποιείται η διαδικασία από την ΥΜΣ.

Προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στο ΕΦΚΑ δεν ελέγχονται στη διαδικασία σύστασης ΙΚΕ. Οι έτεροι είναι υπόχρεοι να διευθετήσουν εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Επίσης αποτελεί αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση νέας εταιρίας.

Η σύσταση ΙΚΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Ίδρυση ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ στο ΓΕΜΗ – Έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά

Η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (https://eyms.businessportal.gr) για την ίδρυση ΙΚΕ.

Καθώς δεν γίνεται να αναρτηθεί άλλο καταστατικό, θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα πρότυπο καταστατικό, συμπληρωμένο από την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και μετά τον έλεγχο διαθέσιμης επωνυμίας για την εταιρεία.

Το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας (ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού), αλλά  δίδεται πλέον η δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον άρθρων, κατά βούληση των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός πιο πλήρους καταστατικού που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των ιδρυτών, υπό την προϋπόθεση η προσθήκη του επιπλέον περιεχομένου να μη συνιστά τροποποίηση ή αναίρεση των στοιχείων του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου ή παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

Το κόστος για τη σύσταση επιχείρησης ηλεκτρονικά είναι χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο, αφού δεν ζητείται παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-ΥΜΣ:

 1. χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης
 2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ προκειμένου η εταιρεία να λάβει ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

 

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης;

 • 56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 • 56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
 • 56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
 • 56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
 • 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • 93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
 • 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ
 • 93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

Σύνταξη Καταστατικού-Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4072/2012 το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 • το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρεία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 43 παρ. 4)
 • την εταιρική επωνυμία (άρθρο 44)
 • την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της, την ιδιότητά της ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων (άρθρα 77 έως και 79)
 • το κεφάλαιο της εταιρείας, το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
 • τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν
 • τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (άρθρα 55 έως και 64)
 • τη διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 46)

Για όλα τα σχετικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, δεδομένου ότι κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες και ενδεχομένως η συμβουλή τους σας είναι απαραίτητη.

Επωνυμία Ι.Κ.Ε.

Η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή το ακρωνύμιο “Ι.Κ.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Private Company” ή / και το ακρωνύμιο “P.C.”.

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Single Member Private Company” ή/και “Single Member P.C.”».

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του συστήματος Γ.Ε.ΜΗ, προβαίνει ηλεκτρονικά σε Προέλεγχο και Προέγκριση Χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύστασης εταιρείας προσκρούει σε προγενέστερη καταχώρηση, υποχρεούστε να διαλέξετε άλλη επωνυμία. Για έλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πατηστε εδω.

Η έδρα της Ι.Κ.Ε.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Η έδρα της ΙΚΕ για την ίδρυση ΙΚΕ μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Διάρκεια της Ι.Κ.Ε.

Η διάρκεια και των της ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4872/2021. Για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους.

Εταιρική διαφάνεια

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση ΙΚΕ.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα (website), όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στη συνέχεια αυτή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Για την ίδρυση ΙΚΕ – σύσταση ΙΚΕ η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται και η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Ευθύνη ιδρυτών

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύσταση της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρόν. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύσταση της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Διαχείριση εταιρείας Ι.Κ.Ε.

Για την ίδρυση ΙΚΕ – σύσταση ΙΚΕ την εταιρεία χρειάζεται να διαχειρίζεται και να εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αμείβεται για τη διαχείριση, μόνο εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το καταστατικό ή την απόφαση των εταίρων.

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις  του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα.

Ευθύνη διαχειριστή Ι.Κ.Ε.

Η ευθύνη του διαχειριστή μιας ΙΚΕ έναντι της εταιρείας αφορά τις εκ μέρους του διαχειριστή υπαίτιες παραβάσεις ως προς τη συμμόρφωσή του με τον νόμο που διέπει την εταιρική λειτουργία της ΙΚΕ (ν. 4072/2012) και το καταστατικό της. Το θέμα είναι σύνθετο και πολύπλοκο. Ο διαχειριστής ΙΚΕ μπορεί να ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν με την προσωπική του περιουσία, σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Ο διαχειριστής ΙΚΕ, ανεξάρτητα του εάν είναι ταυτόχρονα και εταίρος της ΙΚΕ, ευθύνεται έναντι της Φορολογικής Αρχής προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους. Πρόστιμα ή τυχόν διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην εταιρία, και αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη θητεία του διαχειριστή και δεν καταβλήθηκαν στο Δημόσιο από δική του υπαιτιότητά. Το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά το ποσοστό ευθύνης του διαχειριστή για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απαιτήσεις τρίτων ιδιωτών.

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διαχειριστή ΙΚΕ, αλλά στην πραγματικότητα άλλο πρόσωπο ασκεί τη διαχείριση της εταιρίας, μπορεί να προσφύγει δικαστικώς για την αποποίηση ευθύνης.

Μια εταιρία ΙΚΕ δύναται να αντιμετωπιστεί σε ένα δικαστήριο ως προς την απόδοση  ευθυνών και την ανάληψη χρεών,  σαν μια ατομική επιχείρηση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε εταιρίες που λειτουργούν κάτω από ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο (έναν επιχειρηματία), όπως είναι η περίπτωση της Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Βιβλία και υποχρεώσεις της Ι.Κ.Ε.

Για τη μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, ο διαχειριστής οφείλει υποχρεωτικά να τηρεί:

  1. Διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (Βιβλία Γ΄ κατηγορίας, τήρηση ταμείου, σύνταξη ισολογισμού)
  2. «Βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
  3. «Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές.

Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών (Ισολογισμοί)

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον ένα 5% των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή κερδών για τις ΙΚΕ. Οι εταίροι αποφασίζουν εάν θα διανεμηθούν κέρδη, τα οποία πρέπει να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. , κωδικός αριθμός δραστηριότητας. ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος.  Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας. 

Τρόπος φορολόγησης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

 • Ενιαίος φορολογικός συντελεστής: 22% ανεξάρτητα το ύψος κερδών για εισοδήματα του 2021 και έπειτα, από 24% που ίσχυε για το 2020.
 • Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση.
 • Ο συντελεστής μειώνεται από 100% σε 80% για τα εισοδήματα του 2021 και έπειτα.
 • Τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.

Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.

Ο φόρος μερισμάτων στις Ι.Κ.Ε.

Οι ΙΚΕ έχουν φόρο διανομής κερδών, με το φορολογικό συντελεστή να έχει μειωθεί από το 10% στο 5%. Ωστόσο η διανομή των κερδών δεν είναι υποχρεωτική. Αποφασίζεται από τους εταίρους το ποσοστό διανομής των χρημάτων.

Στα κέρδη επίσης επιβάλλεται συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων 5%.

Το τέλος επιτηδεύματος στις Ι.Κ.Ε.

 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Σωστή επαγγελματική λογιστική υποστήριξη και καθοδήγηση

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσετε στην παρακολούθηση των φορολογικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και ευθυνών που έχει μια επιχείρηση.

Ένα πολύ μικρό λάθος ακόμη και από άγνοια, μπορεί να βεβαιώσει πρόστιμα από 100€ μέχρι 10.000€ και να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις κυρίως σε έναν φορολογικό έλεγχο.

Η προσέγγιση μιας επιχείρησης απαιτεί υπευθυνότητα, κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση. Θα πρέπει να βρείτε ένα αξιόπιστο συνεργάτη όπως η TKC Consulting & Finance που μπορεί να αναλάβει τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις νέες που δημιουργούνται συνεχώς.

Ο καλός λογιστής αποδίδει προς όφελος σας μέσα σε μια ανθρώπινη και σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη χημεία ανάμεσα σας. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους! Σας στηρίζει σε όλη την επιχειρηματική σας πορεία είτε κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης, είτε ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας ΟΕ είτε σύσταση ΙΚΕ είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας.

Μπορείτε να αποκτήσετε λογιστική υποστήριξη μόνο για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων σας ή για την υποβολή αιτήσεων. Η επιλογή αυτή έχει μικρό κόστος για την επιχείρηση σας, γιατί η συνεργασία δεν είναι μηνιαία και δεν παρέχεται συμβουλευτική και επικοινωνία, γι’ αυτό σας επιτρέπει να πληρώνετε για την κάθε εργασία ξεχωριστά.

 Μόνο στην πλήρη μηνιαία λογιστική υποστήριξη, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και κατά προτεραιότητα, η συμβουλευτική στην επιχείρηση, η άμεση ενημέρωση για νέους νόμους, η υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και η καθοδήγηση για μεγιστοποίηση κέρδους. Για να λάβετε όμως την καλύτερη δυνατή λογιστική υποστήριξη με όλα τα οφέλη, θα πρέπει να συνδεθούν με σεβασμό και εκτίμηση και οι δύο πλευρές λογιστή-επιχειρηματία!