(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων

Λίγο πλέον πριν την έναρξη των φετινών δηλώσεων εισοδήματος οι οποίες, τουλάχιστον για φέτος και τουλάχιστον όσο ισχύει ο προηγούμενος φορολογικός κώδικας, λήγουν στις 30/06, το ΥΠΟΙΚ και η ΓΓΔΕ αποφάσισαν να εκδώσουν εγκύκλιες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης διαφόρων ειδικών κατηγοριών εισοδημάτων για το οποία υπήρχε έντονη σύγχυση εδώ και αρκετό καιρό. Ειδικότερα, όπως είχαμε σημειώσει και σε παλαιότερα κείμενά μας, πολλές εκκρεμότητες ή ασάφειες υπήρχαν σχετικά με τη φορολόγηση όσων αμοίβονται με μπλοκάκια, με τις αμοιβές φοιτητών, σπουδαστών, ασκούμενων, ανέργων και άλλων κατηγοριών, στις οποίες προέκυπταν αδικίες.Η σχετική εγκύκλιος που έρχεται να βάλει τα πράγματα σε τάξη είναι η ΠΟΛ 1047/12.02.2015 και αφορά τα εισοδήματα των περιπτώσεων β’ και στ’ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. Το άρθρο 12 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος αναφέρεται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 περιγράφονται οι εργασιακές σχέσεις που αποτελούν τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η περίπτωση β’ αφορά την εξαρτημένη εργασία ως εργασία : «β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών» και η περίπτωση στ’ περιγράφει την εργασιακή σχέσης ως εργασία: «στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες “και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του]. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α ́ έως ε ́ του παρόντος άρθρου. “Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης». Είναι προφανές ότι η περίπτωση στ’ αφορά σε γενικές γραμμές τα περίφημα «μπλοκάκια.
Τι μας διευκρινίζει η ΠΟΛ
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ποιες περιπτώσεις εργασιακής σχέσης εντάσσονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 και πρέπει φορολογικά να αντιμετωπίζονται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία με τα συνεπακόλουθα της χαμηλότερης κλίμακας και της αναγνώρισης των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις είναι:
α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,
β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,
γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),
ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο νομοθέτης αποφασίζει ότι ισχύει η φορολόγηση τους ως μισθωτοί και επίσης στις αμοιβές τους διενεργείται και παρακράτηση φόρου όπως προβλέπεται από το νόμο. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται και τα εισοδήματα της περίπτωση στ’, δηλαδή τα μπλοκάκια εφόσον συντρέχουν φυσικά οι γνωστές προϋποθέσεις του νόμου περί του 75% του εισοδήματος από έναν εργοδότη, το πολύ τρείς πελάτες και έδρα το σπίτι.
Σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι ότι η ΠΟΛ προβλέπει ρητά ότι δεν υπάγονται σε καμία περίπτωση στη φορολόγηση ως μισθωτές υπηρεσίες μια σειρά από εισοδήματα όπως: «οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.»
Αντιθέτως μπορούν να υπαχθούν άλλα επαγγέλματα τα οποία με τον προηγούμενο νόμο χαρακτηριζόντουσαν ως «ελευθέρια επαγγέλματα» με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα αλλά έχουν το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Αυτά είναι τα εξής: «οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.»
Τέλος θα πρέπει να προσεχθεί η περίπτωση της μικτής δραστηριότητας. Δηλαδή όταν ένας μισθωτός αποκτά ΚΑΙ εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ δυστυχώς οι «μικτοί» ατυχήσανε, διότι ακόμη και αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή είτε της περίπτωση στ’ (μπλοκάκι), τα εισοδήματα εκτός των μισθών θα φορολογηθούν υποχρεωτικά με την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του Ν.4172/2013, δηλαδή με 26% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 50χιλ ευρώ και με 33% για τα υπόλοιπα πλέον των 50χιλ ευρώ.
Πηγή: moneyguru.gr

Σχετικά άρθρα