(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Τι θα ισχύσει για την εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο

Τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εισπράξει ενοίκια κατά τη διάρκεια του 2013 να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου, παρέχει νομοθετική ρύθμιση, που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο.Η διάταξη αφορά συγκεκριμένα στα ενοίκια που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, οπότε το ερώτημα για το ποια λύση θα βρεθεί για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2014, αλλά και των επόμενων ετών, παραμένει.

Τι αναφέρει η εισηγητική έκθεση: «Με τη νέα παράγραφο 31, ορίζεται για λόγους άρσης κάθε ερμηνευτικής αμφιβολίας ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, καθώς και οι κατʼ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις».
Τι λέει η νομοθετική ρύθμιση: «Eιδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατʼ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις».
Τι θα ισχύσει: Και για τα εισοδήματα του 2013, ισχύουν οι διατάξεις του 2238/1994 και της παραγράφου 7 του άρθρου 4, οι οποίες έχουν, ως εξής:
«Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.
Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή.
Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου».
Πηγή: naftemporiki.gr

Σχετικά άρθρα