(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

ΟΑΕΔ: Θέσεις εργασίας για ανέργους 18-24 χρόνων

Καλά νέα για άνεργους που θέλουν να εργαστούν στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) με το από 5/12/2014 «Σύμφωνο Συνεργασίας», έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών του ΟΑΕΔ στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπάρξει «Θεωρητική Κατάρτιση» 120 ωρών και «Πρακτική Άσκηση» 160 ωρών των ωφελουμένων, σε επιχειρήσεις της περιοχής. Επίσης, προβλέπεται αποζημίωση του κάθε ωφελούμενου που ανέρχεται σε 5€ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και σε 3€ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 1.380 € (ΜΙΚΤΑ)

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1998.

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, αλλά απαραίτητα να έχουν κάρτα ανεργίας.

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό

Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η ένταξή του στο πρόγραμμα συνιστά επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλει την αίτησή του ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sbbe-edu.gr .
Η προθεσμία για τις αιτήσεις έχει παραταθεί εως 30/11

Πηγη dikaiologitika.gr

Σχετικά άρθρα