(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014

Πριν από αρκετούς μήνες παρουσιάσαμε τον τρόπο φορολόγησης των επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν τη δυνατότατα να φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων , τα «μπλοκάκια», όπως έχουν γίνει γνωστό στους δημοσιογράφους.Επανερχόμαστε σήμερα μιας και από την προηγούμενή μας παρουσίαση έχουν επέλθει αλλαγές , στους όρους που πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι για να θεωρηθούν μισθωτοί.Πιιο συγκεκριμένα στον Ν.4172/13 (άρθρο 12, παράγραφο 1, περίπτωση (στ)) έγιναν δυο προσθήκες.

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.(1) Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

Η πρώτη αφορά την απαλοιφή της υποχρέωσης ο φορολογούμενος να έχει δαπάνες μικρότερες των 9.500 ευρώ και η δεύτερη να έχει ως έδρα την κύρια κατοικία του και προστέθηκαν με το νόμο 4254/7.4.2014.

Αναλυτικά οι αλλαγές και τα προβλήματα που επιφέρουν
Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου ήλθε με τον νόμο 4110/2013 και αφορούσε τα εισοδήματα του 2013, που φορολογήθηκαν φέτος το οικονομικό έτος 2014.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, για τα εισοδήματα του 2013, ήταν οι ακόλουθες και ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά:

α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση µε τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Παράδειγμα 1:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ.

Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)

Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα

Α. εργοδότης 5.000
Β. εργοδότης 3.000
Σύνολο: 8.000
Ασφαλιστικές εισφορές 4.184

Φορολογητέο εισόδημα 3.816

Παράδειγμα 2:
Ο παραπάνω φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μία εταιρία και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ.
Άρα το φορολογητέο εισόδημα του θα ανέλθει σε:

Από μισθωτές: 14.300
Από επιχειρηματική δραστηριότητα: 3.816
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 18.116

Παράδειγμα 3:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 8.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)

Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης 15.000
Β. εργοδότης 3.000
Σύνολο: 18.000
Ασφαλιστικές εισφορές 4.184

Φορολογητέο εισόδημα 13.816

Παράδειγμα 4:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΕΕ 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 10.424 ευρώ .(τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης 15.000
Β. εργοδότης 13.000
Σύνολο: 28.000
Ασφαλιστικές εισφορές 4.184

Φορολογητέο εισόδημα 23.816

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 4172/2013 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), για τα εισοδήματα από 1.1.2014 ισχύουν τα κατωτέρω:
«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) …………
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

Παρατήρηση 1.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , παραμένουν, όσο αφορά τους εργοδότες , οι ίδιες:
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες….

Παρατήρηση 2.
Μπαίνει σαν πρώτο εμπόδιο, το ύψος των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία:
«…..και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. ……»
Άρα αποκλείονται από τον χαρακτηρισμό του «μισθωτού» , όσοι έχουν την εμπορική δραστηριότητα, από την μια , και από την άλλη όσοι δεν έχουν έδρα το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι που φέτος φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φέτος δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ευεργέτημα του νόμου , μιας και έχουν ως έδρα την επιχείρηση ή το πανεπιστήμιο που εργάζονται και δεν μπορούν να την μεταφέρουν στην κύρια κατοικία τους γιατί είναι ενοικιαζόμενο το σπίτι τους και δεν τους το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης. Είναι κατανοητό ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και όσοι έχουν έδρα το σπίτι των γονιών τους.

Παρατήρηση 3.
Μπαίνει σαν δεύτερο εμπόδιο εμπόδιο, να μην έχεις εισοδήματα από τις παρακάτω πηγές:
«….Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.»
Δηλαδή να μην έχεις εισόδημα από:
«α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,»

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι από τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω , ο φορολογούμενος στο παράδειγμα 2, δεν μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων για όλο του το εισόδημα, αλλά θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών για τα έσοδα από τον μισθό του και με 26% για τα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα.
Δεκάδες φορολογούμενοι λοιπόν , που στην ουσία έχουν σχέση μισθωτής εργασίας με την επιχείρηση, θα βρεθούν να φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr

Σχετικά άρθρα