(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Μειώνονται οι εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές

Μειωμένες εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσουν από 1ης Ιουλίου. Για τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεισπραττόμενων οργανισμών από 1ης Ιουλίου και εφεξής ενημέρωσε η διοίκηση του Οργανισμού με σχετική εγκύκλιο.Σύμφωνα με την εγκύκλιο 45/14 του ΕΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, από 1/7/2014 καταργούνται:

α) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178) εργοδοτική εισφορά 1%. β) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178) εργατική εισφορά 1%.
γ) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α’ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α’ 189).
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις α’ και β’ αφορούν την κατάργηση της εισφοράς 1% που κατέβαλλε ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), ενώ η περίπτωση γ’ αφορά την ειδική εισφορά 1% που κατέβαλλε ο εργοδότης υπέρ στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1,2 και 3, παρ.1, περίπτωση γ και παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 4 έως και 11, του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν τη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.
Σημειώνεται ότι με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ. 3868/1958 (ΑΊ78) ποσού οικογενειακών επιδομάτων.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι από 1/7/2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του ν.2434/1996 (Α’ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2224/1994 (Α’ 112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ), σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (Α’ 88), διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής:
α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α’ 122). β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α’122). γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α’122).
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188, Α’) πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α’) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).
Τέλος, από 1/7/2014 και εφεξής το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.
Πηγή: dimokratiki.gr

Σχετικά άρθρα