(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί πόλο έλξης για εταιρείες και επιχειρηματίες παγκοσμίως που επωφελούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει ως κέντρο παροχής ποιοτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Η ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας λοιπόν, προσφέρεται για τη δημιουργία των κάτωθι διεθνών εταιρικών δραστηριοτήτων:

 • Εταιρείες Χαρτοφυλακίου – Holding Companies
 • Εταιρείες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Finance Companies
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες – Shipping Companies
 • Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών – Administration Companies
 • Εμπορικές Εταιρείες – Trading Companies
 • Εταιρείες Επενδύσεων – Investments Companies (Shares, Bonds, Options)
 • Εταιρείες Αδειών / Δικαιωμάτων – Licencing Companies
 • Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Real Estate Companies

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αλματώδης αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλους πλέον τους τομείς της ανθρώπινης ζωής έφεραν την ανάγκη δημιουργίας εταιρειών στην Κύπρο οι οποίες είναι απόλυτα νόμιμες, καθώς αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Μία Κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε. Δεν είναι offshore εταιρεία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ως TKC Consulting & Finance παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την ευρωπαϊκή ορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο. Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Milgran & Touch αναλαμβάνει την λογιστική σας υποστήριξη στην Κύπρο, ακόμα και αν έχετε πραγματοποιήσει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ιδρύσετε τη δική σας Κυπριακή Εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και δραστηριοποιηθείτε μέσω Κύπρου γρήγορα και με ευελιξία σε όλο το παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ίδρυση Κυπριακής εταιρείας δεν αφορά το σύνολο των Ελληνικών δραστηριοτήτων, αλλά μεγάλο μέρος του. Τέλος , θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το κόστος σύστασης και διατήρησης της Κυπριακής εταιρείας.

Εταιρείες στην Κύπρο 2016

Η Κύπρος ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικογένειας του ευρώ βαδίζει σιγά και σταθερά στην έξοδο από την οικονομική κρίση που γνώρισε τον Μάρτιο του 2013. Η σταθερότητα στην νομοθεσία και κυρίως στο φορολογικό τομέα καθορίσουν ένα κλίμα θετικότητας, ανάπτυξης και κίνητρα εταιρειών να εγκατασταθούν στην Κύπρο είτε συστήνοντας νέα εταιρεία είτε μεταφέροντας την εταιρεία από μία αλλοδαπή χώρα στην Κύπρο. Με την δημιουργία της εταιρείας στην Κύπρο είτε με την μεταφορά της έδρας, η Κυπριακή εταιρική οντότητα θα επωφελείται των πλεονεκτημάτων της Κυπριακής νομοθεσίας. Χώρες όπως η Κύπρος που χρησιμοποιούν το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα δικαίου, βοηθούν στην ολοκλήρωση εταιρικών σχημάτων αφού παρέχουν ανωνυμία στους μετόχους μέσω του εμπιστεύματος (Trust). Το εμπίστευμα ιδρύεται από τον “Εμπιστευματοπάροχο”, τον κάτοχο και ιδιοκτήτη της περιουσίας. Με το εμπίστευμα η περιουσία του εμπιστεύματος κρατείται από ένα ή περισσότερα άτομα, τους “Εμπιστευματοδόχους” στο όνομα και για λογαριασμό των Δικαιούχων, των προσώπων δηλαδή που επωφελούνται από το εμπίστευμα. Οι εμπιστευματοδόχοι είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες τους εμπιστεύματος, οι οποίοι διαχειρίζονται την περιουσία του εμπιστεύματος σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εμπιστεύματος (Trust deed) η οποία υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλόμενων προσώπων.

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 επιτρέπει στην ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ένα μέτοχο, μονοπρόσωπη εταιρεία. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα με περισσότερους μετόχους.

Η ίδρυση της εταιρείας απαιτεί:

 • Την έγκριση ονόματος καθώς και τον καθορισμό του αντικειμένου της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι το κυπριακό δίκαιο δίνει την ευχέρεια για διευρυμένο αντικείμενο απασχόλησης της εταιρείας.
 • Ονομαστικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί με το πιο χαμηλό κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο που η εταιρεία θα εκδώσει για κάθε μέτοχο θα πρέπει να καταβληθεί εντός του οικονομικού έτους της ίδρυσης της εταιρείας.
 • Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαρτίζεται από ένα μόνο άτομο, εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, και ή με περισσότερα άτομα. Η εταιρεία για να επωφελείται από την όλη φορολογία της Κύπρου θα πρέπει να φαίνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο.

*Ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας είναι μία βδομάδα το μέγιστο μετά την έγκριση του ονόματος της εταιρείας.

 

Μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας στην Κύπρο

H Κύπρος, εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε μία αλλοδαπή εταιρεία να μεταφερθεί από την αλλοδαπή δικαιοδοσία στην Κυπριακή. Είναι πολλές φορές που μία αλλοδαπή εταιρεία έχει περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, συμβόλαια, δάνεια και ως εκ τούτου η διάλυση της υφιστάμενης εταιρείας και η δημιουργία νέας νομικής οντότητας δημιουργεί χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία.

Η διαδικασία μεταφοράς έδρας επιτρέπει σε μία εταιρεία να διασφαλίσει την ακίνητη περιουσία της, τα δάνεια της, της τυχόν υποθήκες ή προσημειώσεις τους χωρίς να επωμιστούν με άλλα σημαντικά έξοδα.

Η διαδικασία μεταφοράς της αλλοδαπής εταιρείας έχει διάρκεια μεταξύ των 6 με 12 μηνών. Η εταιρεία μεταφέροντας την έδρα της θα μπορεί αμέσως να προσλάβει προσωπικό και το εν λόγω προσωπικό θα εγγραφεί στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων και στην Κυπριακή εφορεία και ως εκ τούτου ο φάκελος του εκάστοτε υπαλλήλου από το εξωτερικό θα μεταφερθεί στην Κύπρο και θα πληρώνει εισφορές και φόρους εκεί.

Παρακάτω σας αναλύουμε τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο:

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτηση Α.Φ.Τ. και αριθμό Φ.Π.Α.

Απόκτηση Α.Φ.Τ

 1. Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας
 2. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά

Απόκτηση αριθμού Φ.Π.Α.

 1. Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας
 2. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά
 3. Αποδεικτικό στοιχείο για την δραστηριότητα της εταιρείας [π.χ. ενοικιαστήριο έγγραφο (αν υπάρχει)]
 4. Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης
 5. Αντίγραφο Α.Δ.Τ. του Διευθυντή

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα Κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013, είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένα υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορούν και φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, να έχουν e-banking και κάρτα αναλήψεων. Οι τράπεζες προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες (internet banking) στους πελάτες τους, υπηρεσίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς την ανάγκη παρουσίας σας στο υποκατάστημα.

1.Απαραίτητα στοιχεία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού

 • διαβατήριο σε ισχύ (το οποίο θα φέρει υπογραφή και φωτογραφία).
 • αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός κοινής ωφελείας) για μόνιμους κατοίκους ευρωπαϊκής ένωσης, μέχρι 6 μήνες, π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, δημοτικών φόρων, κατάσταση λογαριασμού από τράπεζα.
 • συστατική επιστολή από τράπεζα του πραγματικού δικαιούχου
 • βιογραφικό σημείωμα του πραγματικού δικαιούχου.
 • πηγές εισοδήματος του πραγματικού δικαιούχου.
 • προσωπική συνέντευξη από την τράπεζα του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας.
 • έντυπα – ερωτηματολόγιο από την Κυπριακή Τράπεζα.
 • όπου εφαρμόζεται καταπίστευμα υπογεγραμμένο από τον εγγεγραμμένο μέτοχο (που λειτουργεί ως εκπρόσωπος) και από τον πραγματικό δικαιούχο.
 • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας
 • επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά.

Σημείωση: Όπου αφορά έγγραφα τα οποία δεν είναι πρωτότυπα τότε πρέπει απαραίτητα να είναι Πιστοποιημένα (Apostiled) / Αντίγραφα για Μετόχους / Διευθυντές / Πραγματικούς Δικαιούχους.

2.Υπηρεσία διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού

Όσον αφορά την διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού μέσω διαδικτύου (Internet Banking) τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συμφωνία μεταξύ πελάτη και διαχειριστή όπου θα περιγράφεται η διαδικασία διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού.
 • Ο διαχειριστής πρέπει πάντοτε να ενεργεί κατόπιν γραπτών εντολών του πελάτη.
 • Ο διαχειριστής πρέπει πάντοτε να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που πιθανόν να ζητήσει ο πελάτης, π.χ. μηνιαίες πληρωμές / εισπράξεις, τραπεζικές καταστάσεις κ.λπ.

Τα πλεονεκτήματα ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα της ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας είναι τα εξής:

 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής 12,5%. Εν όψει της νέας φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που λειτουργούν από την Κύπρο επωφελούνται από φορολογικές απαλλαγές και από τα πλεονεκτήματα της φορολογίας εταιρειών. Έτσι, φορολογούνται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12,5% επί των παγκοσμίων καθαρών και φορολογητέων κερδών τους, όπως και οι ημεδαπές εταιρείες.
 • Φορολογικές Απαλλαγές. Βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας το 50% των τόκων που εισπράττονται από την εταιρεία καθίστανται αφορολόγητοι. Εξαιρούνται οι τόκοι που λαμβάνονται λόγω της συνήθους επιχειρηματικής πορείας της εταιρείας ή που συνδέονται στενά με τις συνήθεις επαγγελματικές δραστηριότητές της.
 • Αφορολόγητα έσοδα που προκύπτουν από μερίσματα αλλοδαπών μετόχων. Έσοδα από μερίσματα εισπρακτέα από το εξωτερικό απαλλάσσονται πλέον εντελώς από τον εταιρικό φόρο. Επιπλέον, απαλλάσσονται και από την αμυντική εισφορά του 17%. Η απαλλαγή δενεφαρμόζεται αν η εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα:
 1. Επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση και
 2. Η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας που καταβάλλειτο μέρισμα είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που λαμβάνει το μέρισμα στην Κύπρο (6,25%).
 • Φορολογικές απαλλαγές στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μίας επιχείρησης. Εν όψει της ενσωμάτωσης στο νέο φορολογικό νόμο της Κύπρου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών, που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών, έχουν καθιερωθεί και πλέον ισχύουν φορολογικές απαλλαγές για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης μίας επιχείρησης, μέσω της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων αυτής.
 • Κέρδη από αγορά ή πώληση μετοχών και τίτλων ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από τη φορολογία. Δεν επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών. Εξαιρούνταιοι περιπτώσεις κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και από μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών με συντελεστή 20%.
 • Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης στο εξωτερικό απαλλάσσονται από τη φορολογία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες (i) πάνω από το 50% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που εγκαταστάθηκε μόνιμα σε άλλο κράτος, επιφέρουν στην εταιρεία εισόδημα από επενδύσεις και (ii) η φορολογική επιβάρυνση στο κράτος στο οποίο εγκαταστάθηκε η επιχείρηση είναι σημαντικά χαμηλότεροι από εκείνη της Κύπρου (6.25%).
 • Δεν παρακρατούνται φόροι επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους μίας Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Στην πραγματικότητα, η Κύπρος δεν επιβάλλει στους δικαιούχους μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου παρακράτηση φόρων επί των πληρωμών των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.
 • Εταιρικά φορολογικά πλεονεκτήματα – Μεταφορά ζημιών. Οι φορολογικές ζημιές από το έτος 2000 και εφεξής, μπορούν να μεταφέρονται απεριόριστα. Ζημιές που προέκυψαν στο εξωτερικό από τη μόνιμη εγκατάσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας, μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη τους.
 • Φορολογικές Ελαφρύνσεις. Αντιστάθμιση των ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων. Οι ισχύοντες στην Κύπρο κανόνες περί φορολογικών ελαφρύνσεων, που ρυθμίζουν την αντιστάθμιση μεταξύ ζημιών και των κερδών ενός ομίλου επιχειρήσεων, αναγνωρίζουν φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις ζημιών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών αυτής όταν η Holding Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% της θυγατρικής, άμεσα ή έμμεσα, ή/και εταιρειών του ίδιου ομίλου για το εκάστοτε έτος. Ωστόσο, μία εταιρεία δεν μπορεί να τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων για τις ζημιές που μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με τις ως άνω ρυθμίσεις, μια εταιρεία θεωρείται μέλος ενός ομίλου εταιρειών, εάν είναι τουλάχιστον κατά 75% θυγατρική μίας άλλης ή δύο εταιρείες είναι αμφότερες κατά τουλάχιστον 75% θυγατρικές μίας τρίτης εταιρείας.
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας. Η Κύπρος έχει συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπεράκτια δικαιοδοσία, ιδιαίτερα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και ορισμένων χωρών της Μέσης Ανατολής. Οι περισσότερες από τις συμβάσεις ακολουθούν το μοντέλο του ΟΟΣΑ και όλες τους ρυθμίζουν τη μείωση ή την απαλλαγή της φορολογίας, που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που απελευθερώνουν το εμπόριο με ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με τη Ρωσία, επειδή οι ξένοι επενδυτές που επενδύουν στην Ανατολική Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους μέσα από μια χώρα, όπως η Κύπρος, η οποία έχει συνάψει σύμβαση με το κράτος στο οποίο πρόκειται να επενδύσουν και να επωφεληθούν έτσι από τη μείωση, και σε ορισμένες περιπτώσεις από την απαλλαγή, από φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.
 • Δεν υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Κύπρο. Κανένας φόρος κατανάλωσης ή άλλου τύπου φορολόγηση δεν επιβάλλεται στην Κύπρο.Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 19% και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι 0%.
 • Η κληρονόμηση μετοχών στην Κύπρο δεν υπόκειται σε φορολογία.
 • Δεν υπάρχει μεταγενέστερη φορολόγηση (σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μάλτας).
 • Μία Κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε.
 • Εκτός από εταιρείες που κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο, όλες οι άλλες μεταβιβάσεις γίνονται χωρίς φορολόγηση.
 • Οι Κυπριακές εταιρείες δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ΕΦΚΑ.
 • Σε περίπτωση που η εταιρεία θα απασχολήσει προσωπικό, θα πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους.

Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο οι ώρες εργασίες εβδομαδιαίως είναι μεταξύ 40-42 ώρες και ο χαμηλότερος μισθός για γραφειακό προσωπικό είναι 850€.

Οι συνεισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις  είναι οι ακόλουθες:

 • Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων – 7,8% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως έκαστος εργοδότης και εργαζόμενος .
 • Ταμείο ανθρώπινου δυναμισμού – 0,5% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως ,καταβάλλεται από τον εργοδότη.
 • Ταμείο πλεονασμού – 1,2% επί του μέγιστου μισθού των 4533 μηνιαίως, καταβάλλεται από τον εργοδότη.
 • Ταμείο κοινωνικής ανοχής – 2% επί του συνολικού μισθού καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει τον φόρο των υπαλλήλων του κάθε μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν αλλοδαπός εργαστεί στην Κύπρο με μισθό μεγαλύτερο από 100.000 ετησίως (υπολογίζονται στο μισθό και τυχόν ενοικίαση σπιτιού, αυτοκινήτου) τότε φορολογείται στο 50% του μισθού του ήτοι στις 50.000 ευρώ.

Ο πίνακας της φορολόγηση υπαλλήλων έχει ως ακολούθως

Ποσά εισοδήματος Συντελεστές Φορολόγησης
Μέχρι 19.500€

 

0%
19.501€ – 28.000€

 

20%
28.001€ – 36.000€ 25%
36.001€ – 60.000€

 

30%
60.001€ 35%

Νοείται ότι ο αλλοδαπός με μισθό 100.000€ φορολογείται επί του ποσού των 30.500€ (50.000-19.500).

Ειδικό τέλος συνεισφοράς μηνιαίο το οποίο καταβάλλεται από ένα δεύτερο από εργοδότη και υπάλληλο

Ο πίνακας έχει ως ακολούθως:

Ποσά εισοδήματος Συντελεστές Φορολόγησης
Μέχρι 1.500€

 

0%
1.501€ – 2.500€

 

2,5%
2.501€ – 3.500€ 3%
3.501€

 

3,5%

 

Προϋποθέσεις , διασφαλίσεις φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στην Κύπρο και η σημασία της διαχείρισης και του ελέγχου της εταιρείας

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, μία Εταιρεία θεωρείται ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου όταν ο έλεγχος και η διοίκηση λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι κάτοικοι Κύπρου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει στην Κύπρο.
 3. Οι Στρατηγικές και οι καθημερινές αποφάσεις της Εταιρείας λαμβάνουν μέρος στην Κύπρο.
 4. Φυσική και ουσιαστική παρουσία της Εταιρείας στην Κύπρο με Γραφεία και προσωπικό

Όλα τα πιο πάνω σημεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του ελέγχου και διοίκησης της εταιρείας.

Όσον αφορά τις διασφαλίσεις φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στη Κύπρο, ενδεικτικά είναι τα κάτωθι:

1. Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Οι διοικητικοί σύμβουλοι πρέπει να κατέχουν κατάλληλα προσόντα και εμπειρία ούτως ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το είδος της επιχείρησης. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου.

 1. Διατήρηση Αρχείου και Λογιστικών βιβλίων στη ΚύπροΠρέπει να φυλάγονται τα πρωτότυπα Πρακτικά Συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αρχεία Εγγράφων, Λογιστικά Βιβλία (μέχρι 6 έτη).
 2. Διατήρηση Γραφείου

  Η πραγματική παρουσία στη Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί με την διατήρηση επιλεγμένου γραφείου, ιστοσελίδας η οποία φιλοξενείται στην Κύπρο και απασχόληση προσωπικού στην Κύπρο.4. Συμβάσεις μέσω της Κυπριακής εταιρείαςΗ πραγματική υπόσταση και ουσιαστική παρουσία της Κύπρου δεν αμφισβητείται όταν η Κυπριακή εταιρεία συνάπτει συμβάσεις αγορών, πωλήσεων, παραγγελιών, αγαθών, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητης ιδιοκτησίας και επενδύσεων.

  5. Λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού

  Οι διοικητικοί σύμβουλοι λαμβάνουν σοβαρές αποφάσεις για θέματα φορολογικού σχεδιασμού και υλοποιούνται για το συμφέρον της εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μεταξύ ιδίων ή ξένων κεφαλαίων.

  6. Δανειακές συμβάσεις μεταξύ (ξένων) εταιρειών και Κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας

  Πρέπει να γίνεται η σωστή δόμηση δανειακών συμβάσεων μεταξύ των πιο πάνω εταιρειών. Οι πληρωμές στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών να μην συσχετίζονται. Δηλαδή:

 • Ο χρόνος εκτέλεσης των συναλλαγών να είναι διαφορετικός (μεταξύ των εταιρειών)
 • Τα επιτόκια να διαφέρουν ανάλογα με τα επιτόκια της αγοράς
 • Περιθώριο κέρδους ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η Κυπριακή χρηματοδοτική εταιρεία.
 • Διαφορετική διάρκεια των δανείων
 • Διαφορετικά ποσά των δανείων

Η σημασία της διαχείρισης και του ελέγχου της Κυπριακής εταιρείας είναι σύμφωνα και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η πιο πάνω εταιρεία να είναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.

*Ο ορισμός του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ είναι:
Η εταιρεία που άμεσα ή έμμεσα έχει τη δύναμη και την εξουσία να επηρεάσει τις αποφάσεις για την κατανομή ή ανακατανομή του εισοδήματος που λαμβάνει.

Τόπος άσκησης της διοίκησης και φορολογία

Το Ελληνικό Δημόσιο ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές, στην προσπάθειά του να σταματήσει την φοροαποφυγή, προσπαθεί να την αποτρέψει με την φορολόγηση των κερδών τα οποία μπορούν να σταλούν προς φορολόγηση στην αλλοδαπή, ακόμη και σε κράτη της Ε.Ε. με τον έλεγχο της πραγματικής τους εγκατάστασης. Ρητά αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.4172/2013 ποιες είναι οι προϋποθέσεις της πραγματικής εγκατάστασης μιας εταιρείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η έδρα στην αλλοδαπή υφίσταται μόνο για φορολογικούς λόγους, δύναται να ζητήσει την φορολόγηση των κερδών στην Ελλάδα αν «ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι η Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

 1. Τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης
 2. Τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 3. Τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων
 4. Τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων
 5. Τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης
 6. Την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης

Επίσης, θα πρέπει να σταθούμε με προσοχή και στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 για τις «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) », που εισάγονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο, που σκοπό έχουν τον έλεγχο των (ΕΑΕ) controlled foreign companies (CFC) με σκοπό την αντιμετώπιση των επίπλαστων καταστάσεων, που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή φόρου. Στο άρθρο 66 ορίζονται οι κανόνες που έχει θεσπίσει το Ελληνικό Δημόσιο και αποκτά τη δυνατότητα να φορολογήσει αυτοβούλως με τους ισχύοντες στην Ελλάδα φορολογικούς συντελεστές τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, εφόσον σωρευτικά:

 1. Ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό άνω του 50% στην ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία
 2. Η ΕΑΕ βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο ή υπάγεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 3. Άνω του 30% του εισοδήματος της ΕΑΕ προέρχεται από τόκους, μερίσματα δικαιώματα, εισόδημα ακινήτων. Επίσης το εισόδημα που αποκτάται από ασφαλιστικές, τραπεζικές, διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και προέρχεται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τέλος
 4. Η ΕΑΕ δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά.

Με το άρθρο 38 ν.4174/2013 έχει ενσωματωθεί γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής, η οποία παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα να αγνοεί «κάθε τεχνητή ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής υπόστασης».

Ως διευθέτηση νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

Συνοψίζοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η φορολογική αρχή εξετάζει την ύπαρξη της πραγματικής υπόστασης (substance) κατά τη διεθνή πρακτική. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια καταστατική έδρα στην αλλοδαπή, όταν οι εγκαταστάσεις είναι ένα συρτάρι κάποιου λογιστικού ή νομικού γραφείου, τα βιβλία τηρούνται στην Ελλάδα, οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας λαμβάνονται στην Ελλάδα, δεν απασχολεί προσωπικό και εν τέλει η ουσιαστική (πραγματική) έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και η έδρα στο εξωτερικό είναι ένα επίπλαστο δημιούργημα, εξυπηρετώντας αποκλειστικά φορολογικούς σκοπούς.

Σχετικά άρθρα