(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Η παγίδα με τα τεκμήρια των Ι.Χ

Τεράστιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε και φέτος προκειμένου να καλύψουμε τα τεκμήρια των αυτοκινήτων μας. Δεν είναι μόνο ότι παρέμειναν στο ύψος τους παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματά μας έχουν καταρρεύσει. Είναι και το γεγονός ότι το τεκμήριο του αυτοκινήτου έρχεται να προστεθεί στο «ελάχιστο τεκμήριο» με το οποίο φορτώνεται κάποιος μόνο και μόνο επειδή υπάρχει.

Έτσι στα ποσά που αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να προσθέσετε 3.000 ευρώ αν είστε ανύπαντροι και 5000 ευρώ αν είστε παντρεμένοι. Με λίγα λόγια μόνο και μόνο επειδή έχετε ένα αυτοκίνητο:
Θα επιβαρυνθείτε με τεκμήριο το οποίο ξεκινάει από 5.000 ευρώ ακόμη και για έναν μεταχειρισμένο «κουβά» 10ετίας
Θα πρέπει να μαζέψετε αποδείξεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να είναι λιγότερες από το 25% του τεκμηρίου. Άρα, μην διανοηθείτε να εμφανίσετε αποδείξεις που δεν αντιστοιχούν στο 25% του τεκμηρίου. Ή πιο απλά, μην διανοηθείτε να εμφανίσετε αποδείξεις κάτω των 1.250 ευρώ αν έχετε αυτοκίνητο.
Πώς αμφισβητούνται και από ποιούς
Tο συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-770 και 851-858 μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την αντικειμενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει από όλους τους υπόχρεους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις:
α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.
γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.
ε) Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
ζ) Όσοι, προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αναφορικά με τα παραπάνω διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση των φορολογουμένων που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν περιλαμβάνονται οι μόνιμοι αξιωματικοί (π.χ. οπλίτες, έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί). Η δυνατότητα επίκλησης μικρότερης τεκμαρτής δαπάνης δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη εισοδήματος ή όχι ή από τον τόπο όπου υπηρετεί τη θητεία του ο στρατευμένος.
β) Οι υπόχρεοι σε δήλωση οι οποίοι είναι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό καθώς και από άλλα ταμεία (π.χ. ΝΑΤ). Επιπλέον, να μην έχουν κατά την χρήση 2013 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.
γ) Όσοι φορολογούμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή όσοι εισπράττουν καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή επειδή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και τις δήλωσε στο χρόνο είσπραξης τους ή ειδικά για μη εισπραχθείσες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης του 2013, μπορούν επίσης ν’ αμφισβητήσουν ποσά τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω περίπτωση αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά.
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί να συντρέχει μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις για να αμφισβητηθεί η αντικειμενική δαπάνη, αλλά πρέπει και ο φορολογούμενος σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι δεν πραγματοποίησε ή πραγματοποίησε μειωμένη δαπάνη, θέμα πραγματικό το οποίο ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά τότε ο φορολογούμενος μαζί με το εκκαθαριστικό του οικείου οικονομικού έτους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα επικαλεσθεί μπορεί να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου ν’ αμφισβητήσει τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Διαφορετικά σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να υποβάλλει μαζί με τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης μπορεί και να απορρίψει αιτιολογημένα το μαχητό τεκμήριο. Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας αφού ελέγξει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μειώσει ανάλογα την αντικειμενική δαπάνη, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης.
Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τη μείωση ή το μη υπολογισμό και την αμφισβήτηση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης το ζήτημα είναι πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης στην κρίση των διοικητικών δικαστηρίων.
Ο πλήρης πίνακας με τα τεκμήρια που θα αναγράψετε στην φετινή φορολογική σας δήλωση για το αυτοκίνητό σας έχει ως εξής:
…Εως 2009-2013 2004-2008 2003 ή νωρίτερα
έως 1200 4000 2800 2000
1201 – 1250 4000 2800 2000
1251 – 1300 4600 3220 2300
1301 – 1350 4600 3220 2300
1351 – 1400 5200 3640 2600
1401 – 1450 5200 3640 2600
1451 – 1500 5800 4060 2900
1501 – 1550 5800 4060 2900
1551 – 1600 6400 4480 3200
1601 – 1650 6400 4480 3200
1651 – 1700 7000 4900 3500
1701 – 1750 7000 4900 3500
1751 – 1800 7600 5320 3800
1801 – 1850 7600 5320 3800
1851 – 1900 8200 5740 4100
1901 – 1950 8200 5740 4100
1951 – 2000 8800 6160 4400
2001 – 2050 8800 6160 4400
2051 – 2100 9700 6790 4850
2101 – 2150 9700 6790 4850
2151 – 2200 10600 7420 5300
2201 – 2250 10600 7420 5300
2251 – 2300 11500 8050 5750
2301 – 2350 11500 8050 5750
2351 – 2400 12400 8680 6200
2401 – 2450 12400 8680 6200
2451 – 2500 13300 9310 6650
2501 – 2550 13300 9310 6650
2551 – 2600 14200 9940 7100
2601 – 2650 14200 9940 7100
2651 – 2700 15100 10570 7550
2701 – 2750 15100 10570 7550
2751 – 2800 16000 11200 8000
2801 – 2850 16000 11200 8000
2851 – 2900 16900 11830 8450
2901 – 2950 16900 11830 8450
2951 – 3000 17800 12460 8900
3001 – 3050 17800 12460 8900
3051 – 3100 19000 13300 9500
3101 – 3150 19000 13300 9500
3151 – 3200 20200 14140 10100
3201 – 3250 20200 14140 10100
3251 – 3300 21400 14980 10700
3301 – 3350 21400 14980 10700
3351 – 3400 22600 15820 11300
3401 – 3450 22600 15820 11300
3451 – 3500 23800 16660 11900
3501 – 3550 23800 16660 11900
3551 – 3600 25000 17500 12500
3601 – 3650 25000 17500 12500
3651 – 3700 26200 18340 13100
3701 – 3750 26200 18340 13100
3751 – 3800 27400 19180 13700
3801 – 3850 27400 19180 13700
3851 – 3900 28600 20020 14300
3901 – 3950 28600 20020 14300
3951 – 4000 29800 20860 14900
4001 – 4050 29800 20860 14900
4051 – 4100 31000 21700 15500
4101 – 4150 31000 21700 15500
4151 – 4200 32200 22540 16100
4201 – 4250 32200 22540 16100
4251 – 4300 33400 23380 16700
4301 – 4350 33400 23380 16700
4351 – 4400 34600 24220 17300
4401 – 4450 34600 24220 17300
4451 – 4500 35800 25060 17900
4501 – 4550 35800 25060 17900
4551 – 4600 37000 25900 18500
4601 – 4650 37000 25900 18500
4651 – 4700 38200 26740 19100
4701 – 4750 38200 26740 19100
4751 – 4800 39400 27580 19700
4801 – 4850 39400 27580 19700
4851 – 4900 40600 28420 20300
4901 – 4950 40600 28420 20300
4951 – 5000 41800 29260 20900
5001 – 5050 41800 29260 20900
5051 – 5100 43000 30100 21500
5101 – 5150 43000 30100 21500
5151 – 5200 44200 30940 22100
5201 – 5250 44200 30940 22100
5251 – 5300 45400 31780 22700
5301 – 5350 45400 31780 22700
5351 – 5400 46600 32620 23300
5401 – 5450 46600 32620 23300
5451 – 5500 47800 33460 23900
5501 – 5550 47800 33460 23900
5551 – 5600 49000 34300 24500
5601 – 5650 49000 34300 24500
5651 – 5700 50200 35140 25100
5701 – 5750 50200 35140 25100
5751 – 5800 51400 35980 25700
5801 – 5850 51400 35980 25700
5851 – 5900 52600 36820 26300
5901 – 5950 52600 36820 26300
5951 – 6000 53800 37660 26900
6001 – 6050 53800 37660 26900
6051 – 6100 55000 38500 27500
6101 – 6150 55000 38500 27500
6151 – 6200 56200 39340 28100
6201 – 6250 56200 39340 28100
6251 – 6300 57400 40180 28700
6301 – 6350 57400 40180 28700
6351 – 6400 58600 41020 29300
6401 – 6450 58600 41020 29300
6451 – 6500 59800 41860 29900
6501 – 6550 59800 41860 29900
6551 – 6600 61000 42700 30500
6601 – 6650 61000 42700 30500
6651 – 6700 62200 43540 31100
6701 – 6750 62200 43540 31100
6751 – 6800 63400 44380 31700
6801 – 6850 63400 44380 31700
6851 – 6900 64600 45220 32300
6901 – 6950 64600 45220 32300
6951 – 7000 65800 46060 32900
7001 – 7050 65800 46060 32900
7051 – 7100 67000 46900 33500
7101 – 7150 67000 46900 33500
7151 – 7200 68200 47740 34100
7201 – 7250 68200 47740 34100
7251 – 7300 69400 48580 34700
7301 – 7350 69400 48580 34700
7351 – 7400 70600 49420 35300
7401 – 7450 70600 49420 35300
7451 – 7500 71800 50260 35900
7501 – 7550 71800 50260 35900
7551 – 7600 73000 51100 36500
7601 – 7650 73000 51100 36500
7651 – 7700 74200 51940 37100
7701 – 7750 74200 51940 37100
7751 – 7800 75400 52780 37700
7801 – 7850 75400 52780 37700
7851 – 7900 76600 53620 38300
7901 – 7950 76600 53620 38300
7951 – 8000 77800 54460 38900

Σχετικά άρθρα