(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Φορολογικές δηλώσεις 2015: Οι αλλαγές για αποδείξεις και ΑμεΑ

Γλυτώνουν τελικά την ταλαιπωρία με τις γνωματεύσεις από το ΚΕΠΑ τα άτομα με αναπηρία. Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ περιγράφει τη διαδικασία που ξεμπλοκάρει την υποβολή των δηλώσεων. Διευκρινίσεις για αποδείξεις, εκπρόθεσμες δηλώσεις, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.Το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις φορολογικές δηλώσεις των ατόμων με αναπηρία και συγκεκριμένα την απαίτηση της εφορίας να προσκομίσουν νέες γνωματεύσεις από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής από το φόρο, επιλύει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Τελικώς, γίνεται δεκτό από την ΓΓΔΕ, ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει τέτοιες γνωματεύσεις, μπορεί, εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή συνταξιοδοτήθηκε με αυτό το ποσοστό και ότι η αναπηρία ισχύει.

Όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνουν δεκτές, σε όλες τις γνωματεύσεις, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

Με την ίδια εγκύκλιο, καθίσταται σαφές ότι η εφορία θα αναγνωρίζει και θα δέχεται τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους τόσο για την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση, όσο και την εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση.

Ακόμα διευκρινίζονται τα εξής:

-Στις περιπτώσεις χειρόγραφων δηλώσεων, τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο εφοριακών που εδρεύει σε αυτήν.

-Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί.

-Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

-Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται στη Δ.Ο.Υ. – Δ.ΗΛΕ.Δ , για έλεγχο δικαιολογητικών , για την καταβολή του φόρου ισχύουν τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.

-Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται και οι υπόχρεοι, οι οποίοι, για λόγους που άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν Α.Μ.Κ.Α. ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.

– ΑΦΜ. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

-Το ποσό των αποδείξεων του κωδικού 049 που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους, επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.

Πηγή: euro2day.gr

Σχετικά άρθρα