(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Eπιταγή κατάρτισης €12.000 για 1.300 ανέργους

Το πρόγραμμα θα διαθέσει 15,6 εκατ. ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 1.200 ωρών, και πρακτική άσκηση, και ο κάθε δικαιούχος θα λάβει voucher αξίας €12.000.Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Ο κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στα επιδοτούμενα σεμινάρια θα ολοκληρώσει:
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
 • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, όπως είναι τα ΚΕΚ.

Η πρακτική άσκηση θα γίνει βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο Πάροχος Κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το Νοσοκομείο.
Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Διευκρινίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Voucher για επιδοτούμενα σεμινάρια
Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 09/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2015.
Επιδότηση €12.000
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας – voucher» ύψους  €12.000η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.
Η επιδότηση θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο διαμορφώνεται συνολικά σε €1.440 (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Η επιδότηση πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο διαμορφώνεται συνολικά σε €5.760 (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά διαμορφώνεται σε €7.200 (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.
Οι πάροχοι κατάρτισης θα αποζημιωθούν απ’ ευθείας από τους ωφελούμενους, με μέρος της επιταγής εισόδου που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος, με το ποσό των €4.800.
Τα αντικείμενα κατάρτισης
Αντικείμενο της επιδοτούμενης κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά πεδία, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής αντικείμενα:
 • Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.
 • Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).
 • Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών.
 • Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας.
 • Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων.
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Κοινά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση  Ιατρικών Πράξεων –  Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ.
 • Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς.
 • Διπλογραφικό Σύστημα.
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογι-κών Προϊόντων κ.λπ.).
 • Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές.
 • Διοικητικό – οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας.
Υπολογισμός μορίων
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων μοριοδότησης, ως εξής:
 1. Η οικογενειακή κατάσταση.
 2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000-12.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 € και άνω).
 3. Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).
 4. Η ηλικία (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

voucher-epidotoumena-seminaria

Περισσότερες πληροφορίες
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά στο http://www.voucher.gov.gr.
Οι αδειοδοτημένοι φορείς που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών υγείας μέσω voucher είναι οι εξής:
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, και
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2,
σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να επιλέξουν όποιον πάροχο κατάρτισης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.
Το Πρόγραμμα, προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας.

Πηγή:epidotisimag.gr

Σχετικά άρθρα