(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ικαιούχοι του επιδόματος είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκο οι και υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20° και 66° έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Π.χ.∆ικαιούχος, ο οποίος γεννήθηκε την 23.12.1993, και συμπληρώνειτο 20° έτος της ηλικίας του την 23.12.2013, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις, από την 23.12.2013 και μετά.

ικαιούχος, ο οποίος διανύειτο 67° έτος της ηλικίας του, είναι δικαιούχος μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του.

Π.χ. ∆ικαιούχος,ο οποίος γεννήθηκε την 23.12.1947, και την 23.12.2013 συμπληρώνει το 66° έτος της ηλικίας του, είναι δικαιούχος του επιδόματος μέχρι την 22.12.2014.

Οι δικαιούχοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτεροαπό 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημάτους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείταιτο συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή- με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. ∆εν λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα. Για ενήλικους άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου,το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, καιμητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Το όριο του εισοδήματος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώλεπτά (586,08 ) για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Ως ανήλικο τέκνο θεωρείταιαυτό που δεν έχει συμπληρώσειτο 18° έτος της ηλικίας του.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 18° έτους της ηλικίας, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Π.χ. Τέκνο, το οποίο γεννήθηκε την 23.12.1995, συμπληρώνειτο 18° έτος της ηλικίας του την 22.12.2014.

Ως μακροχρόνια άνεργοι,θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης λόγωανεργίας.

Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτειαπό τα μητρώα ανέργων τουΟΑΕ∆.

ικαιούχοιμπορεί να είναι και περισσότερα μέλη της οικογένειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσειςτης παρούσας απόφασης.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΜΑΤΟΣ

Το δικαίωμα ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.

Η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται, όταν ο άνεργος συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή είναι ασθενής και για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης ή η ασθένειά του αντιστοίχως. Οι ημέρες ασθένειας λαμβάνονται από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθειο ίδιος στηναρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας επιδότησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 τουν.δ.2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσειχρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα του άρθρου 1 της παρούσας αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμίαδύο (2) μηνών από τη συμπλήρωσητης αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
Παράδειγμα:

Επιδοτούμενος, για τον οποίο αρχικά εγκρίθηκε 12μηνη τακτική επιδότηση για χρονικό διάστημα από 15.09.201 2έως 14.09.2013, η οποία ανεστάλη (π.χ.λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό) την 14.07.2013 και λαμβάνει συνέχιση από 10.01.2014 έως 09.03.2014, έχει δικαίωμα υποβολής της αίτησης από 10.01.2015, που συμπληρώνει την αδιάλειπτη12μηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων, έως 09.03.2015 που λήγει η δίμηνη προθεσμία.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, δικαιούχο ιείναι και αυτοί, των οποίων η επιδότηση έληξε από 1.11.2013 έως 31.12.2013. εφόσον ασκήσουν το δικαίωμά τους μέχριτην
28.2.2014.

Παράδειγμα:

Επιδοτούμενος, ο οποίος δικαιώθηκε τακτική επιδότηση για το χρονικό διάστημα από 15.11.2012 έως 14.11.2013, και ολοκλήρωσε την επιδότησή του, έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μέχρι την 28.02.2014.


Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπουτης αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης πιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης ∆ήλωσης του ν.1599/86 «Σχέδιο 1», το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου,μετά τη λήξη της επιδότησης ως μακροχρονίως άνεργος, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφόσον ο κάτοχος του εξακολουθεί να είναι άνεργος, σύμφωνα μετο άρθρο 13 με αριθμ.3701/55/2211−2011Απόφασηςτου ∆.Σ.του ΟΑΕ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ.2και  3τουάρθρου71 του ν.3996/2011.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος της παρούσας απόφασης δεν δικαιούνται το ειδικό βοήθημα που προβλέπεται από την παρ.6 τουάρθρου22 ν.1836/1989.

∆ΙΑΚΟΠΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η καταβολήτουεπιδόματος μακροχρονίως ανέργου:

1.∆ιακόπτεται στην περίπτωση κατάτην οποία ο άνεργος:
α) αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα,
β) δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕ∆ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του,
γ) απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο,
δ) δεν εμφανισθείστην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆κ ατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα,
ε) συμπληρώσειτο 67 έτος της ηλικίας του.

2.Αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το Μητρώο ανέργων του Ο.Α. Ε.∆.

Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της.

Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

3.Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσίατου Ο.Α.Ε.∆.σχετική αίτηση.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο δικαιούχος για να λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργου υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι  δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω  εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

∆ηλαδή όσοι υποβάλλουν αίτηση το έτος 2014, θα προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (έτους 2013), όσοι υποβάλλουν αίτηση το 2015, θα προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2014, κ.ο.κ.

Επίσης, σημειώνουμε ότι, οιδικαιούχοι, ∆Ε Νθα προσκομίζουν νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στην περίπτωση που η επιδότηση συνεχίζεται και στο επόμενο ημερολογιακό έτος, αλλά θα ισχύει το εκκαθαριστικό σημείωμα που προσκόμισαν κατά την υποβολή της αίτησης για την ένταξή τους στην επιδότηση.

Στην περίπτωση πουο δικαιούχος εμφανίζει ποσά από αποζημίωση λόγω απόλυσης, θα προσκομίζειτο αντίστοιχο παραστατικό ή το αντίγραφο του Ε1 που υπέβαλε στην
εφορία.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ(δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.).
δ) Επίσημο έγγραφο απότο οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου «Σχέδιο 1»

Κατά την αυτοπρόσωπηπαρουσία που πραγματοποιεί ο επιδοτούμενος μακροχρόνια άνεργος κάθε τρίμηνο, θα υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 τουν.1599/86, με προτυπωμένο κείμενο, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι  κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης του,
«Σχέδιο2», το οποίο σας επισυνάπτουμε.

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση μακροχρονίως ανέργων, την ανάκληση, την διακοπή ή αναστολή της επιδότησης, τη συνέχιση της επιδότησης καθώς και για την έκδοση κάθε σχετικής με την επιδότηση βεβαίωσης, είνα ιο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.., του τόπου κατοικίας του ανέργου ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ

Απαραίτητο στοιχείο για την έναρξη καταβολής του επιδόματος αποτελεί η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 αυτής.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεταιη η μερομηνία υποβολής της αίτησης. Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο με τη συμπλήρωση ενός μήνα ανεργίας μετά την υποβολή της αίτησης.

Η προσέλευση, η περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος γίνετα ισύμφωνα με τη διαδικασία πο υπεριγράφεταιστα άρθρα 9,10 και11 της υπ’ αριθμ.3701/55/2211−2011 Απόφασης του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. (ΦΕΚΒ 3018),που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου71 του ν.3996/2011(ΦΕΚΑ170), όπως ισχύει.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕ∆ και του αιτούντος θα επιλύεταισε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επιλύσεως Ασφαλιστικών ∆ιαφορώντης ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης και σε δεύτερο βαθμό από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕ∆.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασηςη υπ’ αριθ.31092/4.7.2002Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 859), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 31217/08.4.2003 (ΦΕΚ Β 448) και 14080/513.11.1.2002 (ΦΕΚ Β 567) όμοιες της καταργείται.


Όσων δικαιούχων οι επιδοτήσεις έχουν εγκριθεί πριν την 01.01.2014 βάσει των προγενέστερων διατάξεων, θα συνεχίσουν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές μέχρι τη λήξη τους.

Σχετικά άρθρα