(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

ΓΓΔΕ: Διευκρινήσεις για τον υπολογισμό φόρου υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αιτία

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013, ηΓενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου εξέδωσε απόφαση μετην οποία παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίαςλόγω μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία.Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να υπολογισθεί ο ως άνω φόρος, καθορίζεταιλεπτομερώς ο χρόνος και η τιμή κτήσης του ακινήτου ενδεικτικά για τις εξήςπεριπτώσεις:

α) Σε περίπτωση νομικών και πραγματικών μεταβολών επί ακινήτου μεταξύ τουχρόνου κτήσης και του χρόνου πώλησης (π.χ. αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος,ένταξη αγροτεμαχίου εντός οικισμού κ.λ.π.)
β) Σε περίπτωση διάσπασης πλήρους κυριότητας ή συνένωσης ψιλής κυριότητας-επικαρπίας
γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης κληρονομιαίου ακινήτου ή δικαιώματος για το οποίοέχει συσταθεί καταπίστευμα.
δ) Σε περίπτωση ενιαίου δηλωθέντος τιμήματος αγοράς για περισσότερες αυτοτελείςιδιοκτησίες.
ε) Σε περίπτωση διαδοχικού χρόνου κτήσης του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014
στ) Στην περίπτωση διακράτησης του ακινήτου και εφαρμογής της έκπτωσης των25.000 ευρώ ανά ακίνητο.
ζ) Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ανέγερση με αυτεπιστασία, αντιπαροχή, πολεοδομικήτακτοποίηση αυθαιρέτου, χρησικτησία κλπ).
Ας σημειωθεί ότι δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις και άρα ο φόρος υπεραξίας είναιμηδενικός: η πράξη διόρθωσης ή τροποποίησης συμβολαίου, εφόσον δεν συνεπάγεταιτη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού της υπεραξίας στοιχείου, καθώς και ηαυτούσια διανομή, η συνένωση ακινήτων και η πράξη σύστασης οριζόντιας ήκάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανάσυνιδιοκτήτη.
Πηγή: e-forologia.gr

Σχετικά άρθρα