(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Κοινωφελής εργασία: Άλλες 4.413 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης για ανέργους

Άλλες 4.413 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν για πέντε μήνες σε δημόσιους φορείς της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου, οπότε και δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση, που είναι και η τελευταία του προγράμματος, και λήγει στις 27 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Υποβολή δικαιολογητικών
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:
 • οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
 • οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.
Κριτήρια επιλογής ανέργων
Οι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση πέντε κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 3. Ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013
 4. Ηλικία και
 5. Αριθμός ανήλικωντέκνων.

Στο επόμενο στάδιο, οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ανέργων μέσα σε 15 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Πηγή: epidotisimag.gr

Σχετικά άρθρα